@denham's avatar

Denham

@denham

Dev, Degen, Defi, Deurfing πŸ„ Float Founder

49 Posts
36 Replies
38 Following
6929 Followers
2 Mirrors


@denham's avatar
Denham
@denham
Authenticator codes for 2fa should have 2 codes that cycle 15 seconds apart that way if you open the app you are always shown the code with at least 15…
0 Comments
4 Likes
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Really awesome podcast session with @GRTiQ, had a lot of fun and spoke about some saucy things in the space. πŸ’« https://www.grtiq.com/podcast/
0 Comments
20 Likes
5 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Thanks to whoever built this https://disperse.app/ It's a neat tool with nice ux πŸ™‚ Using it to disperse the prizes from the last Float Arbtic Games
3 Comments
34 Likes
5 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Hot topic at work! Even our CMO @stonkbronker.lens has a moonlander. One of our devs got this as x-mas present but it's still at pre-orders https://dygma.com/pages/defy. https://www.zsa.io/moonlander/
1 Comments
8 Likes
4 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
The meme token space is wild 😹
1 Comments
21 Likes
2 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
May 19th 🌸 #earlyadopter πŸ₯°
0 Comments
5 Likes
1 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Any cool NFT projects sparking anyones interest worth checking out?
3 Comments
20 Likes
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Hello fren, We're running a 10 day trading competition on Float to test and tweak the system in production and get some saucy insights. Would be amped for dirty…
0 Comments
8 Likes
2 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Not your keys, not your shitpost.
2 Comments
25 Likes
8 Collects
5 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
What's your favourite testnet to work with? Fuji has been quite a dream to dev on
0 Comments
3 Likes
1 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Been overseas for 5 months now and just sat down at my local coffee shop and the waiter remembered how I like my coffee. Sheepishly gleeful.
0 Comments
4 Likes
0 Mirrors

@stani's avatar
Stani
@stani
To whom are never selling https://www.youtube.com/watch?v=M3TzVgGyBFs
21 Comments
64 Likes
71 Collects
52 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Super fascinating mechanics and case study around NFT distribution in this quick share Friday of NounsDAO https://www.youtube.com/watch?v=6Qd227TbtdI
0 Comments
9 Likes
4 Collects
3 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
I value that this is not set to unlimited but could it maybe be made a little less, its not eth mainnet gas prices to do these transactions and making…
0 Comments
6 Likes
1 Collects
1 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
I just bought a friend of mines NFT art and I quite like it :) https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/12463870137657846108159471763022920424178730793719909879537858132154827931649
2 Comments
3 Likes
6 Collects
1 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
@github wen sponsor with crypto using @Superfluid_HQ? Originally posted on https://lenster.xyz/u/denham.lens
4 Comments
1 Likes
2 Collects
1 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
@m1guelpf.lens you're my first gh sponsor, keep building ser 🫑
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
I #lensed this tweet https://reflect.withlens.app/
0 Comments
1 Likes
2 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
You are amazing for building this, literally lensed this and ecstatic to see its real https://lenster.xyz/posts/0x020f-0x10
2 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Is there any formal process or docs around submitting an application to build a follow module / get it whitelisted? I did see there was a superfluid follow module gh…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
gm - thats "guten morgen" as I'm in Switzerland
2 Comments
1 Likes
2 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Bit of a dark ending, but even darker when I realised it costs 10 wmatic to collect this post πŸ˜‚
2 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Rust for the sake of fun and learning πŸ˜…, it's simply my recent interest. I think practically you would need to run the script/app at a point in time such…
2 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Super cool, noticed I wasn't showing up either though πŸ€”
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
πŸ’‘ EPNS for lenster 🀯 Me heading back to that gitlab feature request board πŸ‘‡
attachment
1 Comments
6 Likes
7 Collects
1 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
[Done](https://gitlab.com/lenster/lenster/-/issues/372) :flames:
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Hi there, shadowy super coder over here πŸ”¦ Sharing an idea I'll probably never get around to building. Concept: In smart contract security when evaluating VaR (value at risk), we too often…
5 Comments
5 Likes
8 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
πŸ–€β€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œπŸ–€ For those waiting for the emoji feature - emojifinder.com πŸ–€β€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€οΈπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œπŸ–€
8 Comments
4 Likes
6 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
Idea πŸ’‘: A lenster to twitter bot that captures all your lenster posts and ports them through to twitter. Could even include a link and `Originally posted on lenster`. *Just while…
9 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@denham's avatar
Denham
@denham
I think this `devs do something` culture is a bit toxic. Devs are working really hard and although it's light jest, it can feel a bit negative.
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors